tel. 052/ 830-057   |   mob. 098 367-076   |   fax. 052/ 841-202   |   Fra Pavla Pellizzera 24a   |   52210 Rovinj   |   e-mail:info@zastita.hr

  ZAŠTITA NA RADU
  ZAŠTITA OD POŽARA
  ZAŠTITA OKOLIŠA
  PROJEKTIRANJE I NADZOR
  REVIZIJA ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
  KONZALTING I INŽENJERING
  ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA
  MJERNA OPREMA
  ZAKONSKA REGULATIVA
  PUBLIKACIJE
  ŠKOLOVANJA
  NATPISI
  IZVOĐAČI
  CIJENE NAŠIH USLUGA
  LITERATURA
  SAVJETOVANJE STRUČNJAKA ZAŠTITE
  NEKA RAZMIŠLJANJA
  INDEKS POJMOVA
  O NAMA
  NEKRETNINE
  MAPA WEBA

O nama

1. PODACI O PODUZEĆU ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING iz Rovinja, Mate Baštijana 4 (u nastavku kraće ZAŠTITA) osnovao je mr. sc. Marić Milan, diplomirani inženjer elektrotehnike u suradnji s CENTAR ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA d.o.o. s kojima je započeta djelatnost za područje Istre od 1999. godine do 01.12.2005. godine kada je nastavljena suradnja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara s tvrtkom KONTROL BIRO d.o.o. Zagreb. ZAŠTITA izvodi i organizira slijedeće poslove:
 • OVLAŠTENO PROJEKTIRANJE I NADZOR ELEKTROTEHNIČKIH I STROJARSKIH INSTALACIJA
 • IZRADA OVLAŠTENIH PROJEKATA ZAŠTITE NA RADU (kraće ZNR) I ZAŠTITE OD POŽARA (kraće ZOP) kompleksnih objekata (hotela, proizvodnih procesa, stamenih objekata, restorana ...) elaborata, pravilnika, plana evakuacije, procjene ugroženosti od požara
 • ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, APARATA, STROJEVA I UREĐAJA
 • ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE, KOTLOVNICA, i ostalih postrojenja
 • ISPITIVANJE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA i ZA DOJAVU POŽARA
 • ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA SA POVEĆANIM OPASNOSTIMA
 • ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA (Čl. 50. ZZNR)
 • IZRADA PROCJENE OPASNOSTI
 • OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU
 • OSPOSOBLJAVANJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU
 • OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
 • SUDSKA VJEŠTAČENJA iz gore navedenih područja

 • Tvrtka ZAŠTITA opremljena je informatičkom i mjernom opremom za projektiranje, nadzor i koordinaciju ispitivanja. Mjerna oprema je umjerena i odgovara traženim standardima.
  Ovlašteni inženjeri surađuju s nama ovisno o potrebi posla. Ovlašteni suradnici.

  Zakonskom regulativom predviđeno je godišnje ili dvogodišnje ispitivanje određenih instalacija, aparata, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u proizvodnim i uslužnim tvrtkama, školskim i javnim objektima, gradilištima, prije tehničkog prijema svih objekata kako bi se mogla izdati uporabna dozvola, prilikom registracije tvrtke kako bi se dokazalo da su instalacije i aparati ispravni i u mnogim drugim situacijama predviđenim u zakonskoj i pod zakonskoj regulativi. Zakonska regulativa Ispitivanja se obavljaju od strane ovlaštenih pojedinaca koji trebaju imati državnu "licencu" koja se izdaje na njihovo ime i prezime ili na firmu u kojoj rade. Ispitivanjima prethode izrade projekata i nadzor izgradnje bez kojih se objekt ne može pustiti u korištenje.
  Ispitivanja obavljamo na području kojmpletne Republike Hrvatske.

  Naši komitenti
  U prethodnih deset godina poslovanja periodički se izvode usluge za preko 300 komitenata za koje izvodimo projektiranje, nadzor ili periodička ispitivanja instalacija.
  Proširivanje segmenta poslovanja na projektiranje instalacija koje je nužan uvjet za izgradnju, a nadovezuje se na nadzor izgradnje i ispitivanje dovelo je tvrtku u priliku da osigura učešće u projektima bitnim za razvoj privrede Istarske županije. Naši komitenti su:
  - OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE, PREDŠKOLSKE USTANOVE I FAKULTETI, BANKE i SUDOVI, KAZALIŠTA, SPORTSKE UDRUGE, UGOSTITELJSKE, TURISTIČKE I PROIZVODNE FIRME OD OBRTNIČKIH DO VELIKIH KONCERNA.
  Organizacijom zakonom predviđenih ispitivanja utječemo na smanjenje broja incidentnih situacija, poboljšanje uvjeta proizvodnje kod komitenata i pružanje točnih radnih naloga službama održavanja naših komitenata. Pregledima postrojenja (npr. kotlovnica, procesne industrije, ventilacijskih uređaja) doprinosimo smanjenju emisije štetnih tvari u okoliš, povećanju stupnja iskoristivosti i ekonomičnosti proizvodnog procesa. Taj pristup uvjerio je naše komitente da surađujući s nama profitiraju i ispunjavaju nužne zakonske obveze čije neispunjavanje se zakonom sankcionira.

  Izjava o nekim do sada izvedenim radovima (reference) za obavljene poslove:
  INVESTITOR PROJEKT - POSAO GODINA
  REALIZAC.
  NAPOMENA
  GRAD RIJEKA i Udruga s celebralnom i dječjom paralizom Elektrotehnički projekt 04/51/04-ZIK 2004 Objekt Rijeka, Ružićeva 12/2
  GRAD RIJEKA, DIREKCIJA POSL. OBJEKTI Elektrotehnički projekt 04/52/04-ZIK 2004 Objekt Rijeka, Ružićeva 18
  Ministarstvo rada i socijalne skrbi Elektrotehnički projekt 07/52/04-ZIK 2004 Dom za djecu i mladež Kraljevica Oštro
  Ministarstvo pravosuđa i BAB d.o.o. Otočac Projekt rekonstrukcije električne i grom. instalacije 10/50/2003 2003 Općinski sud Otočac
  Ministarstvo pravosuđa i BAB d.o.o. Otočac Idejni projekt rekonstrukcije hidrantske instalacije 10/50/2003 2003 Općinski sud Otočac
  ZICHE d.o.o. PREDIONICA ŽMINJ Elektrotehnički projekt 24/06/2003, nadzor i ispitivanja objekata 2002 Glavni projekt rekonstrukcije
  MATICA ISELJENIKA HRVATSKE - Zagreb Ispitivanja objekata 2004 Uključen i Institut za narodnosti, Zagreb
  ISTRAVINOEKSPORT d.d. Projekt gromobranske instalacije 07/51/04-ZIK i ispitivanja objekata 2004 Više različitih proizvodnih objekata
  UGO OPREMA I GRAĐENJE d.o.o. Glavni projekt HOTELA BRIJUNI - Zaštita na radu i ZOP 10/2002 2002 Objekt u Opatiji
  UGO OPREMA I GRAĐENJE d.o.o. Glavni projekt HOTELA CONTINENTAL - Zaštita na radu i zaštita od požara 11/2002-ZIK 2002 Objekt u Opatiji
  H.A.K.I. d.o.o. Vrbovsko Proizvodna hala -Elektrotehnički projekt 05/55/04-ZIK 2004 Lučice kod Delnica
  UGO OPREMA I GRAĐENJE d.o.o. Izvedbeni projekt HOTELA BRIJUNI - Zaštita na radu i zaštita od požara 04/53/2004-ZIK 2004 Objekt u Opatiji
  UGO OPREMA I GRAĐENJE d.o.o. Izvedbeni projekt HOTELA CONTINENTAL - Zaštita na radu i zaštita od požara 03/02/2004-ZIK 2004 Objekt u Opatiji
  EUROTRADE Trgovački centar, nadzor izvođenja instalacija i atesti 2004/2005 Objekt u Rovinju
  VALALTA Projekt el. instalacija i ZOP 2004/2005 Objekt u Rovinju
  TVORNICA DUHANA ROVINJ Procjene ugroženosti od požara Izvedbenog projekta za hidr. mrežu 2005 Objekt u Rovinju
  ISTRAGRAFIKA Procjene ugroženosti od požara Izvedbenog projekta za hidr. mrežu 2005 Objekt u Rovinju
  Grad Novi Vinodolski Izrada elaborata procjene opasnosti i ispitivanje instalacija 2005 Objekti Grada, Knjižnice
  Grad Rovinj, Pučko učilište, Komunalni servis Ispitivanje objekata, instalacija, strojeva Od 2003 Svi objekti Grada
  MAISTRA Nadzor izvođenja elektro i strojarskih radova za bazene POLARI i VEŠTAR 2005 Objekt u Rovinju
  ISTARSKA ŽUPANIJA Izrada elaborata PROCJENE OPASNOSTI 2005 Svi objekti u Županiji

  Dio djelatnosti tvrtke ZIK odnosi se na redovnu djelatnost ispitivanja postrojenja i objekata u cilju smanjivanja negativnih emisija u okoliš. Do sada se ispitivala BUKA, VIBRACIJA, KVALITETA VENTILACIJE (npr. u kotlovnicama hotela i ustanova, u kamenolomima, proizvodnim tvrtkama ...).
  Nabavkom nove instrumentacije i organizacijom ispitivanja u suradnji s renomiranim ustanovama ispitivanja su proširena na mjerenje buke, mjerenje onečišćenja plinova, opterećenje dizalica i mnoga druga tražena zakonskom regulativom.

  Kadrovi u Rovinju i Rijeci:
 • Projektant mr. sc. Marić Milan, dipl. ing. el. Član Uprave, radi kao konzultant na poslovima projektiranja, ispitivanja, nadzora i sudskog vještačenja
 • Inženjer Maurizio Malusa', ing. el. Direktor, radi na poslovima projektiranja, ispitivanja, nadzora i mjerenja
 • Inženjerka Sonja Mijandrušić, dipl.ing.sig., stručnjak zaštite na radu, radi na poslovima zaštite na radu, elaboratima procjene opasnosti i školovanju komitenata
 • Inženjer Tomislav Godena, dipl.ing.el., radi na poslovima projektiranja, ispitivanja, nadzora i mjerenja
 • Inženjer Toni Lakošeljac, dipl. ing. stroj., radi na poslovima projektiranja, ispitivanja, nadzora i mjerenja
 • Inženjer Robert Malusa', ing.el. radi na poslovima projektiranja, ispitivanja, nadzora i mjerenja
 • Inženjer Danluka Gržina, dipl.ing.el., radi na poslovima projektiranja, ispitivanja, nadzora i mjerenja
 • Inženjer Vlado Glavaš, dipl. ing. stroj., radi na poslovima projektiranja, ispitivanja, nadzora i mjerenja (kadar u Rijeci)
 • Inženjer Milivoj Vukšić, dipl.ing.sig., stručnjak zaštite na radu, radi na poslovima zaštite na radu, elaboratima procjene opasnosti i školovanju komitenata (kadar u Rijeci)
 • Pomoćnik pri ispitivanjima i obradi podataka, student Visoke škole za sigurnost na radu Marić Marin


 • Osnovom naših ovlaštenja obavljamo slijedeće dijelatnosti:
 • OVLAŠTENO PROJEKTIRANJE I NADZOR elektrotehničkih i strojarskih instalacija
 • ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, APARATA, STROJEVA I UREĐAJA
 • ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE, uzemljenja plinskih spremnika
 • ISPITIVANJE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA i ZA DOJAVU POŽARA (jednom godišnje)
 • ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA SA POVEĆANIM OPASNOSTIMA, ISPITIVANJE KOTLOVNICA, i ostalih postrojenja (Čl. 52. ZZNR) - Obaveza je Poslodavca obaviti ispitivanje prije njihovog stavljanja u uporabu, najmanje jednom nakon 2 godine njihove uporabe, poslije rekonstrukcije i prije početka korištenja na novom mjestu upotrebe. Plinska postrojenja ispituju se jednom godišnje.
 • ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA (Čl. 50. ZZNR) - obaveza Poslodavca je obavljati ispitivanja u radnim prostorijama, u kojima nastaje buka, vibracije, povećana temperatura, vlažnost i strujanje zraka
 • IZRADA PROCJENE OPASNOSTI, elaborata i pravilnika iz ZNR - ZOP, plana evakuacije, procjene ugroženosti od požara - obaveza je svakog Poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu
 • OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU (Čl. 19. i 20. ZZNR) - za Poslodavca koji zapošljava do 250 zaposlenika, a koji je poslove ugovorio sa ovlaštenom tvrtkom
 • OSPOSOBLJAVANJA
  • OSPOSOBLJAVANJA:
  • POSLODAVCA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU (Čl. 26. ZZNR) (Poslodavac je obavezan biti osposobljen za rad na siguran način)
  • OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN (Čl. 28. ZZNR) - prije započinjanja rada kod Poslodavca, prilikom promjene u procesu rada i kod premještanja zaposlenika na drugo mjesto rada
  • OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
  • NEPOSREDNOG OVLAŠTENIKA poslodavca iz zaštite na radu (prema čl.19 i čl.26 Zakona o ZNR)

   
  web development: cel ART